Adatvédelmi tájékoztató

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató) célja, hogy az adatkezelő a szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon.

1.Az Adatkezelő

Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített elnevezés:                     Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Cégjegyzékszám:                                       06 09 002805

Adószám:                                                    11090081-2-06

A Kft. székhelye:                                        6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

A képviseletre jogosult személy:               Drégelyi Zoltán József

A Kft. elektronikus levelezési címe:          info@szegedsport.hu

Telefonszám:                                              +36 62 549 970

Képviselő elérhetősége:                             +36 62 549 972

2.Alapvető fogalmak

 1. Szegedi Sport és Fürdők Kft.: Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki a szolgáltatásokat nyújtja (továbbiakban: Adatkezelő).
 2. Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó.
 3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon - az alkalmazott eljárástól függetlenül - végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 5. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.
 6. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.
 7. Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.
 8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 9. Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 10. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 11. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 12. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 13. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 14. Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.
 15. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 16. Irat: Art-ben meghatározott bizonylat, nyilvántartás, a könyvvezetésről szóló jogszabályokban előírt könyvek, nyilvántartások, továbbá a tervek, szerződések, levelezések, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, határozatok (végzések), számlák és más kivonatok, igazolások, tanúsítványok, köz- és magánokiratok, megjelenési formájuktól függetlenül.
 17. Direkt Marketing (DM) hírlevél: adatkezelő által az érintetteknek meghatározott időközönként postai levél vagy elektronikus levél formában kiküldött, az általa forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató, reklámanyag, mely küldéséhez Érintett előzetesen hozzájárult a hírlevél küldésére történő feliratkozással.
 18. Tilalmi lista: érintettek nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

3.Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok

 1. A jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálybalépésének napja 2018. december 12. Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.

 1. Az Adatkezelő. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi tájékoztató módosítására. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelő székhelyén és weboldalán  folyamatosan elérhető legyen.

 1. Valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

 1. Az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtása és az adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak:
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2017. évi CL. törvény – az adózás rendjéről szóló tv (Art. tv.)
 • 2017. évi CL. törvény-, az adózás rendjéről (Art.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.).

4.A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

1. Jogszerűség elve: az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, valamely jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie..

2. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: az Adatkezelő biztosítja, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Az Adatkezelő minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről.

 1. Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Az Adatkezelő célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezel. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.

 1. Adattakarékosság elve: az Adatkezelő adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 1. Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.

 1. Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 1. Integritás és bizalmas jelleg elve: Adatkezelő az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.

 1. Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.

5.Fitt Family programsorozat

A Fitt Family egy egyedülálló programsorozat, amely egy egész éven át tartó versenyzési lehetőséget nyújt családok részére értékes nyereményekért a Szegedi Sport és Fürdők Kft. kijelölt rendezvényein. Egy éven keresztül 16 olyan sporteseményt hirdetünk, amelyre nevezhetnek családok óvodás, alsós, felsős és gimnazista gyermekeikkel. Minden eseményen különböző sportos feladatokkal készülünk a versenyzőknek, amiért pontokat kapnak, ezt pedig egész éven át gyűjthetik.

A programsorozaton részt venni regisztrációt követően tudnak az érintettek.

Adatkezelő nem kapcsolja össze más célokkal az adatkezelést.

Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a programsorozatban való részvételhez, a programsorozat szervezéséhez szükséges személyes adatait kezelje. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. kéretlen reklámüzenetet nem küld.

A hozzájárulás a gyakorlatban az jelenti, hogy Ön a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hozzájárulás megadására szolgáló dokumentumát kitölti, és a kitöltött hozzájárulását aláírja, vagy a www.szegedsport.hu honlapon a Fitt Family programsorozatra regisztrál, és a hozzájárulás megadása esetén a jelölőnégyzetet bejelöli.

 1. Az érintettek köre: azon érintettek, akik Adatkezelő Fitt Family programsorozatára regisztrálnak, illetve gyermekek esetében törvényes képviselőik.

 1. Az adatkezelések célja:
 • Fitt Family programsorozat szervezése
 • Fitt Family programsorozaton részvétel

 1. Az adatkezelések jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása gyermekekre vonatkozó adatok esetében

 1. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat

adatkezelés célja

Érintett neve

Azonosítás, a Fitt Family programsorozaton történő részvétel.

Érintett e-mail címe

Azonosítás, a Fitt Family programsorozaton történő részvétel, kapcsolattartás.

Azonosítás, a Fitt Family programsorozaton történő részvétel, kapcsolattartás

Viber elérhetőség

Azonosítás, a Fitt Family programsorozaton történő részvétel, kapcsolattartás

Gyermek nevezők esetében születési idő

Fitt Family programsorozaton történő részvételhez a gyermek életkora megállapítása annak érdekében, hogy a megfelelő korcsoportba besorolható legyen a résztvevő.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett

 1. Az adatkezelések időtartama: az Adatkezelő a programsorozat első 10 helyezettjének adatait az érintett  hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, a többi érintett adatait a programsorozat tárgyévi lezárásakor törli, amennyiben a következő évi programsorozatban nem kíván részt venni a programsorozaton.

 1. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság adatbázisában, a Társaság szerverén tárolódik. Az Ön adataihoz kizárólag a Szegedi Sport és Fürdők Kft. marketing tevékenységgel foglalkozó munkatársa és az Adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Szegedi Sport és Fürdők Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • postai úton: Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
 • Elektronikus úton: info@szegedsport.hu

6.Adatkezelés a Szegedi Sport és Fürdők Kft rendezvényein készült fotók, videofelvételekkel kapcsolatban

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. rendezvényein Ön Adatkezelő rendezvényeinek résztvevőjeként során fotó és videofelvételek készülhetnek.

Az érintettek köre: Adatkezelő rendezvényein részt vevő személyek.

 1. Az adatkezelés célja:
 • A rendezvények, programok dokumentálása, hírközlés, az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése a honlapon, közösségi oldalon, híroldalakon.

Amennyiben az adatkezelés, közösségi oldalakon valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez

 1. A kezelt adatok köre és célja:

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok célja

Érintett fotója

az edzés, az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése

Érintettről készült video felvétel

az edzés, az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése

 1. Az adatkezelés időtartama:
 • a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatkezelő az adatokat.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • postai úton: Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
 • Elektronikus úton: info@szegedsport.hu

 1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és az Adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára.

Amennyiben az adatkezelés, közösségi oldalakon valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

7.Hírlevélre történő regisztráció

A hírlevére történő regisztráció során Ön megadhatja nevét, az e-mail címét, viber vagy whatsapp elérhetőségét. Az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztató hírlevelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult.

Adatkezelő nem kapcsolja össze más célokkal a hírlevélküldést.

Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. kéretlen reklámüzenetet nem küld.

A hozzájárulás a gyakorlatban az jelenti, hogy Ön a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hozzájárulás megadására szolgáló dokumentumát kitölti, és a kitöltött hozzájárulását aláírja, vagy a honlapon regisztrál, és a hozzájárulás megadása esetén a jelölőnégyzetet bejelöli.

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve adatbázist vezet a hírlevélre feliratkozókról és tilalmi listát a hírlevélről leiratkozókról.

A hírlevélről Ön bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.

 1. Az érintettek köre: azon érintettek, akik Adatkezelő hírlevelére regisztrálók.

 1. Az adatkezelések célja:
 • gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,
 • tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, eseményekről
 • adatbázisban történő tárolás.

 1. Az adatkezelések jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást köteles vezetni. (Grt. 6. § (5) bekezdése).

 1. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat

adatkezelés célja

Érintett neve

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, kapcsolattartás.

Érintett e-mail címe.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, kapcsolattartás.

Viber, WhatsApp elérhetőség

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, kapcsolattartás.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett

 1. Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 1. A Hírlevélről való leiratkozás:

Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Önt.

A fentieket Ön az alábbi módon tudja kezdeményezni:

 • a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével.
 • Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
 • Elektronikus úton: info@szegedsport.hu

 1. Adatkezelő a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére azaz az érintettre vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeli az adatkezelő.

 1. Az Ön fenti személyes adataihoz kizárólag a Szegedi Sport és Fürdők Kft. mint adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó (The Rocket Science Group) fér hozzá, és azokat az adatfeldolgozó tárolja az Ön hozzájárulásának visszavonásáig a Mailchimp levelezőrendszer használatával.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Szegedi Sport és Fürdők Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • postai úton: Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
 • Elektronikus úton: info@szegedsport.hu

Az adatok feldolgozásához Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldéséhez a MailChimp nevű szolgáltatót használja. Ilyen esetekben a Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. 

A MailChimp az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság, amelynek pontos adatai a következők: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA;. adatvédelmi tisztviselője elérhetősége: dpo@mailchimp.com, további információ pedig itt érhető el: scott.culpepper@mailchimp.com, +1 (404) 806-5843.

A MailChimp adatvédelmi tájékoztatóje elérhető:

A MailChimp regisztrált tagja az Egyesült Államok és az Európai Unió között aláírt Privacy Shield Egyezménynek, amelynek következtében a személyes adatok továbbíthatók nem európai uniós tagországban bejegyzett társaságnak.

A MailChimp a kiküldött levelekbe és az azokban található linkekbe speciális mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az emailek állapotát, azt hogy mely linkekre kattintottak rá. Ezekből az információkból kinyerhető, hogy sikeres volt-e az e-mailek kézbesítése és megnyitása, illetve az érintett használati szokása is megismerhető. A mérés célja, hogy megismerjük a kiküldött emailek használati szokásait és ezen keresztül a későbbi kiküldések alkalmával a felhasználók számára kedvezőbb tartalmú üzenetet tudjunk kiküldeni.

8.Tilalmi lista vezetésével összefüggő adatkezelés

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve adatbázist vezet a hírlevélről leiratkozókról.

 1. Az érintettek köre: azon érintettek, aki Adatkezelő által küldött hírlevél küldésről leiratkoznak.

 1. Az adatkezelések célja:
 • az Ön adatai ismételten ne kerüljenek új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre.

 1. Az adatkezelések jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése végett szükséges.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalap esetén érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges.

Érdekmérlegelési teszt:

Adatkezelő jogos érdeke az, hogy amennyiben bármilyen jogvita, bizonyítási kérdés felmerül a hírlevélről leiratkozás teljesítésével kapcsolatban, azt az adatkezelő bizonyítani tudja.

Érintett érdeke: az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. Az érintettnek érdeke, hogy információs önrendelkezési jogát gyakorolja, a magánszféra védelme, személyes adatok védelméhez fűződő jog, jog ahhoz, hogy saját személyes adatainak kezeléséről maga döntsön.

Érdekek súlyozása

A leiratkozást követően bármilyen jogvita előállhat a leiratkozás teljesítésével, annak bizonyításával kapcsolatban. Mindkét fél érdeke, hogy az alatt az időszak alatt, amíg bárki eljárást indíthat, azaz az általános elévülési időn belül, a leiratkozottak listája rendelkezésre álljon, és bizonyítékként felhasználható legyen esetleges bírósági vagy már hatósági eljárásban. Mindezek miatt a személyes adatokat is tartalmazó tilalmi listát az adatkezelő leiratkozástólszámított 5 éves elévülési idő elteltéig őrzi.

Az Adatkezelő biztosítja az érintett részére az adatok kezelése elleni tiltakozás jogát. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli.

 1. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat

adatkezelés célja

Érintett neve

érintett azonosítása

Érintett e-mail címe.

érintett azonosítása

A leiratkozás időpontja

technikai művelet végrehajtása

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett

 1. Az adatkezelések időtartama:
 • a leiratkozás napját követő elévülési idő, azaz 5 év.

 1. Tiltakozás az adatkezelés ellen:

Ön korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen tiltakozhat a jogos érdek alapján végzett adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli.

Az adatkezelés elleni tiltakozásra az alábbi módokon van lehetősége:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
 • Elektronikus úton: info@szegedsport.hu

 1. Adatkezelő Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő adatbázisában, a saját szerverén tárolódik. Az Ön adataihoz kizárólag Adatkezelő, Adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése:

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Szegedi Sport és Fürdők Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

9.Bérletvásárlással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön a Szegedi Sport és Fürdők Kft-től bérletet vásárol, az Adatkezelő a létrejött szerződés alapján az Ön adatait kezeli.

 1. Az érintettek köre: Adatkezelővel bérletvásárlás miatt szerződéses kapcsolatban álló személyek.

 1. Az adatkezelés célja:
 • A szerződés teljesítése, a teljesítéshez szükséges kommunikáció, kapcsolattartás biztosítása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 1. A kezelt adatok köre és célja:

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok célja

Érintett neve

Azonosítás, kapcsolattartás

Érintett lakcíme/székhelye

Azonosítás, kapcsolattartás

Érintett e-mail címe

Információ megadása, kapcsolattartás

 1. Az adatkezelés időtartama:
 • a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
 • Elektronikus úton: info@szegedsport.hu

 1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában, illetve a számlázó programban, és papír alapon az Adatkezelő székhelyén a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és az Adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára.

10.Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Ön a Szegedi Sport és Fürdők Kft. szolgáltatását igénybe veszi, az Adatkezelő a létrejött szerződés alapján az Ön adatait kezeli.

 1. Az érintettek köre: Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló személyek.

 1. Az adatkezelés célja:
 • A szerződés teljesítése, a teljesítéshez szükséges kommunikáció, kapcsolattartás biztosítása, számviteli kötelezettség teljesítése.

 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)

 1. A kezelt adatok köre és célja:

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok célja

Érintett neve

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Érintett lakcíme/székhelye

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Adóazonosító jel/adószám

Számlázáshoz szükséges információ

 1. Az adatkezelés időtartama:
 • a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év,
 • a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
  1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

 1. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult kérelmezni az Adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fentieket alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
 • Elektronikus úton: info@szegedsport.hu

 1. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában, illetve a számlázó programban, és papír alapon az Adatkezelő székhelyén a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és az Adatfeldolgozók férnek hozzá.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára.

11.Adatfeldolgozó

 1. Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:

Könyvelés:

Név

székhely

Telefonszám:

E-mail:

Hírlevél szolgáltató:

Név: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)

székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Telefonszám: +1 (404) 806-5843

E-mail: dpo@mailchimp.com

Tárhely szolgáltató:

Név

székhely

Telefonszám:

E-mail

Számlázó program szolgáltatója:

Név

székhely

Telefonszám:

E-mail

 1. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 1. Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.

12.Adatkezelés biztonsága

 1. Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. Az Adatkezelő megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.

13.Az érintett jogai

 1. Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő, az előzetes tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e az Adatkezelő. az Ön személyes adatait.

Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról:

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért.

 1. Érintett helyesbítéshez való joga:

Ön kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. Az Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik.

 1. Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.

 1. Érintett adatkezelés korlátozásához való joga:

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén:

 • amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő ellenőrzi azt,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • amennyiben érintett  az adatkezelése ellen tiltakozik azon  időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  1. Érintett adathordozhatósághoz való joga:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. Érintett tiltakozáshoz való joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
 • közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 1. Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Intézkedési idők

Ha az Adatkezelő az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Érintett jogainak biztosítása

Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze:

14.Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

15.Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

16.Jogorvoslati lehetőségek

 1. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelő-t keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
 • Postai úton: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.
 • Elektronikus úton: info@szegedsport.hu
 • Telefonon: +36 62 549 970

 1. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Név: Szegedi Törvényszék

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.

Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408

E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu

Központi telefonszám: +36 62 562 500; +36 62 795 012

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1/391-1400

Fax: +36 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Szegedsport.hu | © 2013.
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó: